ประชุมวิชาการ 12ปี ฟาร์แมกซ์ ประจำปี 2562

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม SC Park  ฟาร์แมกซ์สถาบันสมทบคณะเภสัชศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมวิชาการ 12ปีฟาร์แมกซ์ ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “NCDs ภัยเงียบที่ควรระวังและการใช้ยาสำหรับโรคอื่นๆที่พบในร้านยา” โดยมีเภสัชกรฟาร์แมกซ์ และเภสัชกรทั่วประเทศเข้าร่วมในการประชุมกว่า 100 ท่าน เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (cpe) 7หน่วยกิต