ฟาร์แมกซ์(PHARMAX) โดยบริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทลจำกัด ถือกำเนิดขึ้นใน ปี 2007 จากทีมงานที่
มีประสบการณ์ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์ค้าปลีกราคาส่งยาคุณภาพรูปแบบใหม่
ที่ได้มาตรฐาน มีสินค้าครบทุกรายการในราคาที่ไม่แพง โดยมีการนำระบบ IT เข้ามาช่วยทั้งในส่วนของการ
จัดเก็บขอ้มูลลูกค้า จัดซื้อ การบริหารคลังสินค้า รวมถึงระบบขนส่ง
เรายังมีระบบการคัดเลือกสินค้า โดยทีมเภสัชกร เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และเก็บสินค้าใน
คลังสินค้าติดแอร์ (ประมาณ 500,000 BTU) ที่ควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมตามลักษณะของประเภทยา
ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า คุณภาพของสินค้าจากฟาร์แมกซ์ จะเป็นคุณภาพเดียวกับผู้ลิตรายนั้นๆเพราะ
สินค้าจะไม่ถูกเปลี่ยนคุณภาพจากความร้อนและฝุ่น
ฟาร์แมกซ์ ยังได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ โดยสภาเภสัชกรรม และเป็นแหล่งฝึกงาน
หลักของคณะเภสัชศาสตร์หลายสถาบัน รวมทั้งเป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อออกหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องให้กับเภสัชกรทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผล
ยา เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกว่า 10,000 ชนิดได้รับการจัดเรียงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดย
มีทีมเภสัชกรคอยให้คำแนะนำตลอดเวลาทำการ เพราะ“เรา” เชื่อว่าประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีนอกจาก
คุณภาพที่ดีของยาแล้ว ยังต้องประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจ วิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง